Telefonujte zadarmo
Autor: helperr <admin(at)helperr.com>, Téma: Internet, Vydáno dne: 19. 08. 2005Delší dobu jsem nenapsal ani ?árku, ?lánk? o zálohování DVD je již tak mnoho, že psát další, už asi nemá cenu. Software je tak dokonalý a jednoduchý, že si s tím poradí snad každý. Proto jsem se rozhodl, informovat vás, mé ?tená?e, o dalších možnostech internetu. Ne že bych byl první kdo vás chce informovat, ale denn? pomáhám novým zájemc?m s instalací a registrací programu na volání p?es internet. Zase jsem si za n?jakou dobu zkoušení a používání vybral dva programy se kterými jsem nadmíru spokojený a hned pro za?átek vás navnadím s telefonováním na pevné linky zadarmo. A ješt? si p?idám trochu cuk?í?ku na kaši?ku a to, že se jedná zatím o jednadvacet stát? a to v?etn? ?eské republiky.

Je to už hodn? dávno, co jsme na internetu byli závislí jenom na komunikaci pomocí e-mailu. Byly a stále zde jsou ješt? r?zné messengery, ICQ a jiné komunika?ní programy, které nám oznámí, je-li kontaktovaná osoba p?ítomna, m?žeme-li jí sd?lit své pot?eby p?ímo, ?i zanechat vzkaz, který si p?e?te hned po zapnutí konkrétního programu. Dnes se už m?žeme kochat rozhovorem a je úpln? jedno, kde na sv?t? se daná osoba nachází. Ano, jsme u vymožeností internetu a našich po?íta??, ale ani tady naše schopnost domluvit se s n?kým nekon?í, dnes již m?žeme z po?íta?e zavolat i lidem bez PC a to p?ímo na telefonní p?ístroje,a je jedno jestli pevné ?i mobilní. Samoz?ejm?, v?tšina služeb volání na telefonní p?ístroje je zpoplatn?na, ale i dnes existuje spole?nost, která nám umož?uje telefonování na pevné linky zadarmo a na mobily za poplatek. A pro? bych m?l volat za poplatek z PC, když mám telefon? No už jenom proto, že to v?tšinou je podstatn? levn?jší n?ž p?es operátora kterého používáte dote?. Tuto službu využijí hlavn? ti, kte?í mají známé v cizin?. Pro p?íklad uvedu známého, který má rodinu v Kazachstánu a d?íve jim telefonoval p?es eurotel za 38,-K? za minutu, potom p?ešel na pevnou linku kde ho minuta stála 12,- korun a dnes, protože Kazachstán není v zemi kam je možno volat zadarmo, ho minuta hovoru stojí 4,90- a to si myslím, je velmi podstatná úspora v rodinném rozpo?tu.

Takže program?, pro hlasovou komunikaci, je na dnešním internetu mnoho, JAJAH, Windows Messenger, fayn PC Phone, Gphone, HS ChatPhone, IPi Phone, PicoPhone, Telefant, Wavigo, VoipBuster a Skype. Poslední dva jsou ty se kterými vás budu aktuáln? seznamovat, jsou to mé oblíbené. V neposlední ?ad? je také d?ležité, že oba programy jsou zadarmo.

Jako první p?ijde na ?adu program Skype. Tento program má snad vše, co si od takovéhoto produktu m?žete p?át a co nemá tak existují pluginy p?ímo pro n?j. Má v sob? již integrovanou ?eštinu, která vás provede také instalací, která není nijak složitá a po zaregistrovaní a p?ihlášení, ho m?žete ihned používat. Pokud chcete komunikovat zadarmo z PC na PC, tak si podle mnoha možností najdete osobu kterou chcete kontaktovat (samoz?ejm? že musí mít Skype také nainstalováno) a nic vám nebrání v komunikaci. M?žete si vybrat, jestli si budete psát, hovo?it spolu, posílat soubory. Po p?idání pluginu si m?žete vytvo?it i video konferenci. Te? už vše záleží asi jenom na rychlosti vašeho p?ipojení k internetu. Další plugin, který hojn? využívám, nazývám záznamník hovor?, ale má v sob? i funkci, která za vás i odpoví textovou formou, to je pro ty, kte?í vám nevolají, ale pouze píšou v dob? vaší nep?ítomnosti. Tohle byl vý?et možností, p?i komunikaci z PC na PC, ale tento program nám umož?uje telefonovat z PC na mobilní a pevní linky do mnoha zemí sv?ta. Tato služba je už ale zpoplatn?na. Kam a za kolik m?žete volat, zjistíte zde, otev?e se vám nová stránka, kde máte nastavenou cenu již v korunách. Vše funguje na principu p?edplacení služby, n?co jako dobíjení mobilu u našich mobilních operátor?. Minimální kredit je 10 € , což dnes není ani 300,-K?, vše ale záleží podle aktuálního kurzu koruny. Na protelefonování svého kreditu máte 180 dní, takže se nejedná o nic hrozného, co by zatížilo naší pen?ženku.

Te? bych se snad jenom zmínil o požadavcích rychlosti p?ipojení k internetu. Tento program jsem za?al používat na lince s rychlostí 64/64 a funguje spolehliv? s každým se stejným, nebo rychlejším p?ipojení. Ti, co používají GPRS, si asi moc nezatelefonují, nebo? tato služba má malý upload a tím pádem vás není na druhé stran? slyšet. P?íjem je ale v pohod?. Nic vám ale  nebrání v textové komunikaci.

Podrobn? vám program popíšu v dalších ?láncích. Program si m?žete stáhnout p?ímo zde (verze pro windows), nebo odkazem z t?chto stránek sekce Download-Telefonování (verze pro Windows, Linux, Mac OS X a Pocket PC), vždy se bude jednat o aktuální verzi.

Te? si trošku napíšeme o druhém programu a to VoipBuster.

Pro? používat další program na telefonování když Skype toho umí tolik? VoipBuster je sice beta verze, nefunguje ješt? ani volání z PC na PC, ale má jednu podstatnou výhodu. Dá se sním telefonovat do mnoha zemí zadarmo. Hovor? zdarma se týkají ale jenom pevných linek. P?esto, je tato možnost velmi výhodná a ušet?í spoustu pen?z. K dnešnímu dni, m?žete volat zadarmo na pevnou linku do t?chto zemí: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, ?eská republika, Dánsko, Finsko, Francie, N?mecko, ?ecko, Ma?arsko, Irsko, Lucemburk, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Špan?lsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Spojené státy. Tak a to jsme dnes na ?ísle jednadvacet, vezmu-li v úvahu, že asi ješt? p?ed m?sícem, byl po?et zemí s možností volat tam zadarmo, kolem t?inácti, tak je vid?t, jak se ty možnosti programu zvyšují.

Abych vás trochu potrápil, tak vám sd?lím n?jaké zápory tohoto programu. Takový hlavní, je snad jenom jedem a to, že se stále jedná o beta verzi a s tím spojené problémy jako jsou výpadky funk?nosti. Telefonuji s tímto programem již n?kolik m?síc?, a doba, kdy jsem se nemohl dovolat, zalogovat, ?i snad jiné, byly minimální a navíc devadesát procent t?chto problému se odstranilo restartováním systému.

Te? už je tu snad jenom jedno omezení,a to, že po instalaci a zaregistrování, m?že váš hovor trvat pouze jednu minutu. Podle ohlasu mých známých, kte?í za?ali tento program používat, se doba hovoru prodloužila na minutu a p?l. Nic vám ale nebrání, abyste volané ?íslo vyto?ili znovu. A pokud se chcete tohoto omezení zbavit a telefonovat jak dlouho chcete, tak si z takzvané trial verze ud?lejte verzi plnou a to tak, že zaplatíte 1,- €. Platíte-li kartou, tak do p?ti minut m?žete telefonovat jak dlouho chcete.

Firma ohlásila,, že pokud máte zaplacené to jedno euro, tak již brzy si budete moci po?ídit i své ?íslo, na které vám budou moci volat ostatní.

No a pro úplnost zde uvádím odkazy na stažení programu a ceník hovorného:

Stažení vždy aktuální verze zde.

Aktuální ceník zde.

Nyní vám p?eji p?íjemné a nerušené volání a v dalších ?láncích si popíšeme tyto programy podrobn?ji